Hỏi/ Thắc mắc - Cách lấy link nút Theo dõi trên Facebook? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách lấy link nút Theo dõi trên Facebook?

giangnam

Búa Gỗ
Xin chào mọi người, mình muốn tìm link nút theo dõi của mình để gửi cho người khác và khi người đó bấm vào link thì đã theo dõi được mình luôn rồi ấy. Có cách nào làm được loại link này không mọi người nhỉ?
Chân thành cảm ơn!
 


Bài Viết Mới

Top