Các vệ tinh Starlink của SpaceX đang rò rỉ bức xạ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Các vệ tinh Starlink của SpaceX đang rò rỉ bức xạ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các vệ tinh Starlink của SpaceX đang rò rỉ bức xạ
Một nghiên cứu mới cho thấy các vệ tinh Starlink của SpaceX đang rò rỉ bức xạ lên bầu trời khi chúng bay vòng quanh Trái đất. Điều này có thể cản trở nỗ lực của các nhà thiên văn học trong việc thu tín hiệu vô tuyến đến từ những nơi xa nhất của vũ trụ.

Xem tiếp...
 


Top