Các ông trùm chip Mỹ bàn về chính sách với Trung Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Các ông trùm chip Mỹ bàn về chính sách với Trung Quốc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
CEO Intel và Qualcomm dự kiến đến Washington tuần tới để thảo luận chính sách đối với Trung Quốc, giữa lúc Mỹ dự định tiếp tục siết xuất khẩu bán dẫn.

Continue reading...
 


Top