Bộ trưởng GD-ĐT: 'Trong giáo dục không được phép sai lầm' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bộ trưởng GD-ĐT: 'Trong giáo dục không được phép sai lầm'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bộ trưởng GD-ĐT: 'Trong giáo dục không được phép sai lầm'“Trong giáo dục không được phép sai lầm, đối với lớp nhỏ càng thận trọng hơn nữa vì các cháu không tự điều chỉnh được, Bộ trưởng GD-ĐT chia sẻ tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non.

Continue reading...
 


Top