Bỏ nấu nướng đám mây, cắt mát-xa tại nhà: ‘Siêu app’ tìm cách không còn siêu lỗ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bỏ nấu nướng đám mây, cắt mát-xa tại nhà: ‘Siêu app’ tìm cách không còn siêu lỗ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bỏ nấu nướng đám mây, cắt mát-xa tại nhà: ‘Siêu app’ tìm cách không còn siêu lỗSiêu app Grab và GoTo đang tìm cách cắt giảm các mảng kinh doanh không cốt lõi, thu hẹp các khoản lỗ để hướng đến hoà vốn tại thị trường Đông Nam Á

Xem tiếp...
 


Top