Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sư phạm năm 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sư phạm năm 2023

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sư phạm năm 2023Bộ GD-ĐT vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023.

Continue reading...
 


Top