Chia sẻ - Bộ Driver 4.23GB Full WWAN-4G, Chipset, Wifi, Lan... Bộ này hổ trợ thêm nhiều driver Bluetooth, USB3.0 nữa ạ 💝 | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Bộ Driver 4.23GB Full WWAN-4G, Chipset, Wifi, Lan... Bộ này hổ trợ thêm nhiều driver Bluetooth, USB3.0 nữa ạ 💝

alaky

Rìu Sắt
Thớt ơi chỉ rõ thêm cách sử dụng Folder DMT (có file SDI_Driver.iso) như thế nào. Thank!
Trong folder DMT có file.txt mình có ghi hướng dẫn chi tiết đó bạn nha! Bộ driver 740MB đó chỉ có Wifi, Lan thôi nên tuỳ mục đích mà người sử dụng tải bạn nhé! Bộ đó mình ghi chú rất rõ là dùng chung với Win10PE trong hướng dẫn mình có nêu á bạn na! :)
 


Top