Biện pháp mạnh của Bộ TT&TT để “trảm“ SIM rác chuyên phát tán tin nhắn rác, lừa đảo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Biện pháp mạnh của Bộ TT&TT để “trảm“ SIM rác chuyên phát tán tin nhắn rác, lừa đảo

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Biện pháp mạnh của Bộ TT&TT để “trảm“ SIM rác chuyên phát tán tin nhắn rác, lừa đảo
Với sự vào cuộc rất tích cực của các nhà mạng, đến ngày 30/8 sẽ giải quyết xong tình trạng sử hữu trên 10 SIM.

Xem tiếp...
 


Top