Bất lực với chatbot bán dữ liệu người Việt trên Telegram | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bất lực với chatbot bán dữ liệu người Việt trên Telegram

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phạm Đức, lập trình viên ở Hà Nội, sốc khi thông tin về anh bị phơi bày chỉ bằng một tin nhắn tra cứu, nhưng không thể làm gì dù đã báo với Telegram.

Continue reading...
 


Top