Hỏi/ Thắc mắc - Bật lại thông báo cũ trên Facebook? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Bật lại thông báo cũ trên Facebook?

Tìm cao nhân bật lại thông báo cũ trên facebook với . facebook của mình tự nhiên mất một số thông báo cũ. EM cảm ơn nhìu
 
Chào cả nhà .Tình hình là facebook của em bị xóa mất một vài thông báo cũ .Các bác có cách nào khôi phục được không .Em chân thành cảm ơn
 


Top