Bắt được sóng vô tuyến khó hiểu từ “hành tinh của hư không” | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bắt được sóng vô tuyến khó hiểu từ “hành tinh của hư không”

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bắt được sóng vô tuyến khó hiểu từ “hành tinh của hư không”
Các nhà khoa học vừa phát hiện sóng vô tuyến lẽ ra không thể tồn tại từ một vật thể nửa giống sao, nửa giống hành tinh, ra đời từ đám mây phân tử giữa các vì sao.

Xem tiếp...
 


Top