Giveaway - Avira Prime (miễn phí 3 tháng, 5 thiết bị) - Diệt virus, VPN, tối ưu hóa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway Avira Prime (miễn phí 3 tháng, 5 thiết bị) - Diệt virus, VPN, tối ưu hóa

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Avira Prime (diệt virus, VPN, tối ưu hóa) miễn phí trong 3 tháng. Bảo vệ cho 5 thiết bị​

Giấy phép Avira Prime miễn phí

Để nhận được giấy phép Avira Prime miễn phí cho 5 thiết bị trong 3 tháng, hãy làm theo các bước sau:

1. Đi tới trang khuyến mãi, nhấp vào nút Chấp nhận Tất cả Cookie và nhập địa chỉ email của bạn (địa chỉ này sẽ được sử dụng cho tài khoản Avira của bạn).
2020-05-24_13-44-48.jpg


2. Tiếp theo, nhấp vào nút Get Avira Prime để nhận key bản quyền của bạn.

3. Trong email bạn nhận được, hãy nhấp vào liên kết Chấp nhận và cài đặt và đăng ký tài khoản Avira mới của bạn.

4. Sau đó tải xuống và cài đặt Avira Prime cho nền tảng đã chọn. Bạn cũng có thể quản lý cài đặt của mình trên trang Đăng ký trong Tài khoản Avira của mình.
 

ngodoctuan

Búa Gỗ
Avira Prime (diệt virus, VPN, tối ưu hóa) miễn phí trong 3 tháng. Bảo vệ cho 5 thiết bị​

Giấy phép Avira Prime miễn phí

Để nhận được giấy phép Avira Prime miễn phí cho 5 thiết bị trong 3 tháng, hãy làm theo các bước sau:

1. Đi tới trang khuyến mãi, nhấp vào nút Chấp nhận Tất cả Cookie và nhập địa chỉ email của bạn (địa chỉ này sẽ được sử dụng cho tài khoản Avira của bạn).
No quote

2. Tiếp theo, nhấp vào nút Get Avira Prime để nhận key bản quyền của bạn.

3. Trong email bạn nhận được, hãy nhấp vào liên kết Chấp nhận và cài đặt và đăng ký tài khoản Avira mới của bạn.

4. Sau đó tải xuống và cài đặt Avira Prime cho nền tảng đã chọn. Bạn cũng có thể quản lý cài đặt của mình trên trang Đăng ký trong Tài khoản Avira của mình.
Thank pro
 

ngodoctuan

Búa Gỗ
Avira Prime (diệt virus, VPN, tối ưu hóa) miễn phí trong 3 tháng. Bảo vệ cho 5 thiết bị​

Giấy phép Avira Prime miễn phí

Để nhận được giấy phép Avira Prime miễn phí cho 5 thiết bị trong 3 tháng, hãy làm theo các bước sau:

1. Đi tới trang khuyến mãi, nhấp vào nút Chấp nhận Tất cả Cookie và nhập địa chỉ email của bạn (địa chỉ này sẽ được sử dụng cho tài khoản Avira của bạn).
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

2020-05-24_13-44-48.jpg


2. Tiếp theo, nhấp vào nút Get Avira Prime để nhận key bản quyền của bạn.

3. Trong email bạn nhận được, hãy nhấp vào liên kết Chấp nhận và cài đặt và đăng ký tài khoản Avira mới của bạn.

4. Sau đó tải xuống và cài đặt Avira Prime cho nền tảng đã chọn. Bạn cũng có thể quản lý cài đặt của mình trên trang Đăng ký trong Tài khoản Avira của mình.
thank pro!
 

sieuviet

Rìu Chiến Vàng
Avira Prime (diệt virus, VPN, tối ưu hóa) cho 3 tháng 5 thiết bị (thuê bao).
 


Top