Giveaway - Avira Antivirus Pro miễn phí 3 tháng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway Avira Antivirus Pro miễn phí 3 tháng

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Giấy phép Avira Antivirus Pro miễn phí

1. Chuyển đến trang khuyến mãi (bằng tiếng Anh), nhấp vào nút Tiếp tục với tất cả cookie và chỉ định email (sẽ được sử dụng cho tài khoản Avira của bạn).

avirapro_1.jpg


2. Tiếp theo, nhấp Nhận giấy phép miễn phí để lấy khóa cấp phép.

3. Trong email bạn nhận được, nhấp vào liên kết Chấp nhận và cài đặt và đăng ký tài khoản Avira mới.

4. Sau khi đăng ký, thay đổi ngôn ngữ giao diện. Để thực hiện việc này, nhấp vào biểu tượng hành tinh ở góc trên bên phải và chọn trong cửa sổ bật lên.

avirapro_4.jpg
 

xibeodhqb12

Búa Gỗ
tks bạn :*
 


Top