Ảnh chụp thiên hà 'Mắt Quỷ' cách 17 triệu năm ánh sáng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ảnh chụp thiên hà 'Mắt Quỷ' cách 17 triệu năm ánh sáng

Top