4 điều thí sinh cần làm ngay khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

4 điều thí sinh cần làm ngay khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
4 điều thí sinh cần làm ngay khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 18/7 đến ngày 27/7 tại nơi đăng ký dự thi. Nếu quá thời hạn trên, đơn phúc khảo sẽ không được xử lý.

Continue reading...
 


Top