Giới thiệu phim - 21st Century Sex Slaves (2012) - Nô lệ tình dục thế kỷ 21 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim 21st Century Sex Slaves (2012) - Nô lệ tình dục thế kỷ 21

anhkt

Búa Gỗ ĐôiDu lịch tình dục có thể là một trong những ngành có lợi nhuận cao nhất của Thái Lan. Nhiều người đàn ông nước ngoài vào nước này du lịch thực tế chỉ đến vì tình dục, nhu cầu rất cao, và thị trường rất lớn.
Bộ phim tài liệu này dẫn chúng ta khám phá các khía cạnh, những thân phận, những con người hầu như chưa biết làm gì ngoài...


Mã:
https://www.imdb.com/title/tt3037110/
46min | Documentary | Episode aired June 2012
Mã giới thiệu phim:
Mã:
O5FGPV3I1B91
 


Top