wordpress cơ bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

wordpress cơ bản

  1. rs_lyly2009

    Cách tạo Bài viết riêng tư trong Wordpress

    Có lẽ nhiều bạn ít để ý tới chức năng tạo bài viết riêng tư (private post) khi viết bài? Không như các bài viết thông thường, thì bài viết riêng tư chỉ hiện ra với người đã đăng nhập và có quyền nhất định. Wordpress có nhiều nhóm người sử dụng như Admin, Biên tập, Tác giả, Cộng tác viên. Và chỉ...
Top