windowsxp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

windowsxp

  1. Administrator

    Làm thế nào để bảo vệ máy tính khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP

    Ngày mai 08/04/2014 chính thức Windows XP bị khai tử. Khi không có sự hỗ trợ của Microsoft (MS) tất cả các máy tính sử dụng HDH này sẽ gặp nguy cơ bị tấn công đánh cắp dữ liệu,.v.v. từ ổ cứng, và nhiều cái hại khác. Theo PCWorld Mỹ Gần 30 % máy tính trên thế giới vẫn sử dụng Win XP. Khi MS...
Top