tỷ lệ người chặn quảng cáo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tỷ lệ người chặn quảng cáo

  1. VNZ-NEWS

    Lượt gỡ trình chặn quảng cáo tăng kỷ lục sau chiến dịch ngăn chặn của Youtube

    Vn-z.vn Ngày 04 tháng 11 năm 2023, Youtube đang thực sự "nghiêm túc" trong chiến dịch ngăn chặn sử dụng trình chặn quảng cáo. YouTube thông báo rằng họ đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật đối với các phần mềm chặn quảng cáo trên toàn cầu. Hành động này của Youtube dẫn đến hàng trăm nghìn...
Top