trend micro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

trend micro

  1. B

    Tặng key Trend Micro internet security 17(2021)!

    Trước mình có mua một key của TrendMicro IS hạn sử dụng 1 năm hiện tại còn 341 ngày. Mình đang không có nhu cầu sử dụng nữa nên share lại với bạn nào muốn sử dụng(xin đừng đem bán). Mình chỉ có 1 key, bạn nào có nhu cầu thì inb mình sẽ gửi nhé! Còn về chức năng của em nó mọi người có thể lên...
  2. Administrator

    Trend Micro Internet Security 2017 tiên phong tích hợp chức năng tiêu diệt Ransomware

    Phiên bản mới nhất Trend Micro IS 2017 vừa được hãng Trend Micro tích hợp thêm nhiều chức năng mới. Trong đó đáng chú ý nhất là khả năng tiêu diệt, phát hiện , ngăn chặn Ransomware . "Ransomware là loại malware sử dụng một hệ thống mật mã để mã hóa dữ liệu thuộc về một cá nhân và đòi tiền chuộc...
Top