tháo dỡ apple vision pro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tháo dỡ apple vision pro

  1. VNZ-NEWS

    Teardown Apple Vision Pro , sản phẩm có phần cứng phức tạp nhất của Apple

    Vn-Z.vn Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Kính thực tế ảo Vision Pro của Apple đang được bán trên toàn thế giới. Theo thông tin trên trang web chính thức của Apple cho thấy sản phẩm có ba mức dung lượng lưu trữ là 256GB, 512GB và 1TB. Trong đó phiên bản 256GB có giá 3.499 USD , phiên bản 512GB: 3.699...
Top