tái chế | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tái chế

  1. Administrator

    Hưởng ứng ngày tái chế đồ dùng điện tử miễn phí cùng Canon

    Canon đã chính thức khởi động chương trình tái chế đồ dùng điện tử miễn phí dành riêng cho thị trường Việt Nam ,với sự hợp tác của TES AMM, một công ty trực thuộc tập đoàn TES Envirocorp. Địa điểm thu gom các sản phẩm đã qua sử dụng sẽ có mặt tại các trụ sở bán hàng chính của Canon tại thành...
Top