storejet 600 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

storejet 600

  1. Cloud

    Transcend ra mắt ổ SSD StoreJet 600 dành cho máy Mac

    Hãng Transcend vừa giới thiệu ổ lưu trữ StoreJet 600 cho máy Mac. Ổ SSD này được bao phủ bởi lớp vỏ kim loại bên ngoài, có trọng lượng nhẹ và kiểu thiết kế khớp với thiết kế chung của các máy tính Apple. Ổ lưu trữ có màu xám, hình dạng thuôn dài, giống với một phụ kiện thời trang đi kèm các máy...
Top