rom android 8.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

rom android 8.0

  1. Cloud

    Tổng hợp ROM Android 8.0 tuỳ biến cho các máy Android

    Dưới đây là danh sách các ROM tuỳ biến Android 8.0 tổng hợp từ trang XDA để anh em dễ dàng tìm ROM để vọc hơn. Danh sách có các máy Sony ( XZ/ XZ Premium), Samsung ( từ S duos 2 tới S6), Asus Zen5, Nexus 4/5/6, LG K10, các máy của Xiaomi và OnePlus, không phải tất cả các máy của hãng này đều có...
Top