nginx | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nginx

  1. Small Love

    Hướng dẫn Cách cài đặt LAMP và LEMP Stack nhanh nhất trên VPS Vultr

    Bạn nào đang sử dụng VPS/Server để chạy website thì chắc chắn không còn lạ gì LAMP Stack (Apache) và LEMP (Nginx) nữa rồi. Đây là 2 nền tảng webserver cơ bản và bình thường để cài LAMP hay LEMP thì chúng ta sẽ phải cài thủ công từng thành phần như là PHP, MySQL hoặc MariaDB và không thể thiết là...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Cài đặt chứng chỉ HTTPS miễn phí của Let's Encrypt cho website của bạn

    Cài đặt chứng chỉ SSL cho server Ubuntu Trước đây mình sử dụng CloudFlare để lấy chứng chỉ HTTPS cho miền của mình, việc setup rất đơn giản tuy nhiên một số nhược điểm khi dùng CloudFlare mà mình thấy như hay bị downtime, bị ảnh hưởng vì IP chung, và sau khi setup thì cần đến 24h để chứng chỉ...
Top