netflix ngăn chặn chia sẻ password | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

netflix ngăn chặn chia sẻ password

  1. VNZ-NEWS

    Chiến dịch Netflix ngăn chặn chia sẻ password lan rộng trên toàn cầu: 103 quốc gia bị ảnh hưởng.

    Vn-Z.vn Ngày 26 tháng 05 năm 2023, Netflix cho biết một tài khoản của dịch vụ này chỉ được thiết kế cho chủ sở hữu tài khoản và những người cư trú tại cùng một địa điểm. Do đó, những người dùng trái phép cố gắng truy cập vào tài khoản từ một địa điểm khác sẽ bị từ chối truy cập. Netflix, nhà...
Top