nas | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nas

  1. QNAPVietnam

    Reviews [Dịch] Đánh giá QNAP TVS-872XT - NAS tốt nhất cho Plex

    Nguồn : https://latestintech.com/qnap-tvs-872xt-review-the-best-nas-for-plex/ Hôm nay trong bài đánh giá QNAP TVS-872XT của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập trung vào một trong những máy chủ Plex tốt nhất hiện nay. TVS-872XT là tùy chọn tốt nhất cho bất kỳ ai muốn có một NAS với mọi tùy chọn kết...
  2. Administrator

    Hướng dẫn Hướng dẫn tạo NAS Synology từ PC cũ

    Chào các bạn. Lâu lắm rồi mới ghé thăm lại diễn đàn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn build một cái NAS (Network Attach Storage) dịch nôm na nó là Ổ đĩa lưu trữ gắn mạng. Chức năng của nó là gì thì chắc cái tên thôi cũng đã nói lên tất cả. Ai chưa biết thì có thể tận dụng các máy tính cũ có sẵn...
Top