microsoft copilot | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

microsoft copilot

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft phát hành Windows Copilot trợ lý trí tuệ nhân tạo trên Windows 11

    Vn-Z.vn Ngày 25 tháng 05 năm 2023, tại hội nghị nhà phát triển Build hàng năm , Microsoft công bố rằng họ sẽ bổ sung một trợ lý AI có tên là Copilot cho Windows 11. Copilot là AI dưới dạng công cụ sidebar được tích hợp vào hệ điều hành giúp người dùng thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như tóm tắt...
Top