mật khẩu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

mật khẩu

 1. AnhDuy1986

  ( Công Cụ ) Mở khóa màn hình iOS.

  Đối với người sử dụng iOS chắc cũng không ít người đã từng quên mật khẩu màn hình, hay vô tình, hay ... hay... rồi không còn sử dụng được nữa do màn hình bị khóa. Lúc đó thì không ít người nghĩ ngay " Ra Tiệm ", nhưng sau bài viết này bạn sẽ có một suy nghĩ khác : tại sao mình phải ra tiệm mà ta...
 2. Administrator

  Chuyên gia nghiên cứu bảo mật công bố hơn 10 triệu mật khẩu và tên người sử dụng

  Cố vấn an ninh Mark Burnett vừa công bố hơn 10 triệu mật khẩu cùng với tên người dùng tương ứng. Đây là một lời cảnh báo để các nhà nghiên cứu bảo mật cần phải quan tâm, nhưng mặt khác đó cũng là động thái nguy hiểm về mặt pháp lý cho các tình huống pháp luật hiện hành cũng như hiện trạng...
 3. Administrator

  Chuyên gia nghiên cứu bảo mật công bố hơn 10 triệu mật khẩu và tên người sử dụng

  Cố vấn an ninh Mark Burnett vừa công bố hơn 10 triệu mật khẩu cùng với tên người dùng tương ứng. Đây là một lời cảnh báo để các nhà nghiên cứu bảo mật cần phải quan tâm, nhưng mặt khác đó cũng là động thái nguy hiểm về mặt pháp lý cho các tình huống pháp luật hiện hành cũng như hiện trạng...
Top