lmt video player | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

lmt video player

  1. L

    Desktop & Văn phòng LMT Video Player - Đặt video làm hình nền máy tính

    LMT Video Player là 1 phần mềm giúp bạn có thể dễ dàng đặt video làm hình nền máy tính, bạn cũng có thể đặt 1 website làm hình nền hay tạo 1 hình nền động có thể tương tác được. Lưu ý: Tất nhiên là dùng cái này thì phải chấp nhận nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính. Chỉ hỗ trợ từ...
  2. L

    Desktop & Văn phòng Đặt video làm hình nền máy tính với phần mềm LMT Video Player

    LMT Video Player là 1 phần mềm hỗ trợ xem video cực kì thú vị, video sẽ "phủ" lên màn hình để bạn có thể vừa làm việc vừa xem video. Bạn có thể dùng LMT Video Player để xem các video offline có sẵn trên máy tính hoặc các video online từ Facebook và Youtube. Trong phiên bản 1.2 này đã có bổ sung...
Top