lifi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

lifi

  1. VNZ-NEWS

    Chuẩn Li-Fi 802.11bb chính thức ra mắt, Nhanh hơn 100 lần so với Wi-Fi!

    Vn-Z.vn Ngày 13 tháng 07 năm 2023, Chúng ta đều đã quá quen thuộc với chuẩn Wi-Fi , công nghệ Wi-Fi đã trở thành một khái niệm quen thuộc với hầu hết mọi người, tiêu chuẩn mới nhất của công nghệ Wi-Fi đã tiến hóa lên 802.11be, hay còn gọi là Wi-Fi 7, với tốc độ lý thuyết có thể đạt tới 30Gbps...
Top