intel 10nm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

intel 10nm

  1. VNZ-NEWS

    Bộ xử lý thất bại nhất trong lịch sử Intel ! CPU 10nm thế hệ đầu tiên bất ngờ xuất hiện

    Trên hành trình lịch sử của mình, Intel đã sản xuất ra vô số sản phẩm bộ vi xử lý, một số thành công, một số thất bại. Khi nhắc đến sản phẩm nào là thất bại nhất của Intel, có thể nhiều người se nghĩ ngay đến Pentium 4, đây là dòng vi xử lý đã khiến CEO của Intel phải tự trách mình. Tuy nhiên...
Top