hoa kỳ cấm tiktok | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

hoa kỳ cấm tiktok

  1. VNZ-NEWS

    Hạ viện Mỹ một lần nữa thông qua dự luật có thể cấm TikTok, Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào tuần tới

    Vn-Z.vn Ngày 22 tháng 04 năm 2024, Đầu năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật có thể cấm sử dụng TikTok tại Mỹ với số đông tán thành, tuy nhiên dự luật này lại bị đình trệ ở Thượng viện. Mới đây, Hạ viện Hoa Kỳ một lần nữa đã thông qua một dự luật có hiệu lực tương tự. Nếu dự luật...
  2. VNZ-NEWS

    Hạ viện Mỹ thông qua dự luật yêu cầu ByteDance thoái vốn quyền kiểm soát TikTok

    Sáng ngày 13 theo giờ địa phương, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật mang tên "Đạo luật bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát". Dự luật yêu cầu ByteDance thoái vốn quyền kiểm soát TikTok (phiên bản quốc tế của Douyin), nếu không TikTok sẽ bị cấm ở Hoa Kỳ...
Top