halflife | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

halflife

  1. Administrator

    "He's Dead Jim" trang web của Valve đã bị tấn công và hạ gục vào sáng nay

    Sáng sớm nay, ngày 19/09/2017 theo giờ Mỹ, trang web chính của Valve - https://www.valvesoftware.com/ - đã bị hạ gục bởi một cuộc tấn công không gian mạng. Thay vì những nội dung thông thường hàng ngày , trang web bị thay thế bằng một trang trống thông báo lỗi "Forbidden". Tất cả các trang khác...
Top