dos | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

dos

  1. Administrator

    "Một nửa Internet bị sập hôm nay, và tình hình đang tệ dần đi".

    Hôm qua một cuộc tấn công DDoS được cho là đã làm ngưng trệ 1 nửa internet (1 nửa số trang web có traffic lớn nhất trên internet bị ngưng hoặc khó truy cập). Quy mô cuộc tấn công chưa được công bố. Cuộc tấn công thành công trong việc ngưng trệ internet vì nó đánh vào nhà cung cấp dịch vụ DynDNS...
  2. Administrator

    Youtube bị "mất điện" 15 phút ngày hôm qua là do các biện pháp kỹ thuật định kỳ không phải DOS, Hack

    Ngày hôm qua 22/06/2015 , Trang chia sẻ clip, video lớn nhất thế giới đã bị gián đoạn khoảng 15 phút. Theo giờ Việt Nam vào lúc 18h00 sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật định kỳ Youtube đã bị "cúp điện" toàn cầu . Người sử dụng các dịch vụ của Youtube không thể truy cập và nhận được thông...
Top