donggop | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

donggop

  1. AnDesign

    Đóng góp ý kiến về diễn dàn VN-Zoom.Org

    Chào Admin, các Mod và toàn thể gia đình Vn-zoom. Em biết đến và tham gia diễn đàn từ khá lâu cũng gần 10 năm rồi, từ năm lớp 5 lớp 6 gì đó. Nhờ diễn đàn mà e học hỏi và tiến bộ rất nhiều, từ những phần mềm - Cr@ck, bản ghost, đến những kiến thức tin học mà không nơi nào có được. Lúc ấy, có thể...
Top