ctrl+shift+alt+win | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ctrl+shift+alt+win

  1. VNZ-NEWS

    Phát hiện tổ hợp phím ẩn Ctrl+Shift+Alt+Win+L tắt mở nhanh ứng dụng Linkedin,

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Tổ hợp phím ẩn trên Windows có tác dụng đáng kể trong việc tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc. Bằng cách sử dụng các tổ hợp phím này, người dùng có thể truy cập nhanh vào các chức năng quan trọng mà không cần phải tìm kiếm qua menu hoặc điều hướng...
Top