china mobile | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

china mobile

  1. VNZ-NEWS

    China Mobile và Huawei phát hành điện thoại đám mây

    Vn-Z.vn Ngày 19 tháng 05 năm 2023, tại hội nghị "Kế hoạch lợi ích kỹ thuật số" năm 2023 của China Mobile được tổ chức vài ngày trước, China Mobile và Huawei đã phát hành "Điện thoại di động đám mây tại Trung Quốc" . Điện thoại đám mây này có trải nghiệm tương đương với điện thoại thực , có...
Top