chiếc bàn bằng oled 8m | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

chiếc bàn bằng oled 8m

  1. VNZ-NEWS

    LG Display chế tạo mặt bàn OLED trong suốt 8 mét, có hiệu ứng sóng khi đặt cốc

    Vn-Z.vn Ngày 06 tháng 11 năm 2023, LG Display đã công bố rằng họ đã lắp đặt màn hình OLED trong các cửa hàng mới của Starbucks. Màn hình OLED trong cửa hàng Yeosu Tushan DT của Starbucks ở Hàn Quốc được thiết kế với kích thước lớn, gọi là "bàn làm việc OLED trong suốt", được tạo thành từ 12 màn...
Top