ceo openai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ceo openai

  1. VNZ-NEWS

    Ban giám đốc OpenAI đang thảo luận về việc trở lại vị trí CEO với Sam Altman

    Vn-Z.vn Ngày 19 tháng 11 năm 2023, Theo The Verge, ban giám đốc OpenAI đang thảo luận về việc Sam Altman quay trở lại vị trí CEO OpenAI. Một người cho biết Altmann, người đột ngột bị hội đồng quản trị sa thải mà không có bất kỳ thông báo nào, tỏ ra "không rõ ràng" về việc quay trở lại và muốn...
  2. VNZ-NEWS

    CEO kiêm sáng lập ChatGPT Sam Altman rời OpenAI

    Vn-Z.vn Ngày 18 tháng 11 năm 2023, ban giám đốc OpenAI đã đưa ra thông báo chính thức vào thứ Sáu, thông báo Sam Altman sẽ từ chức CEO và rời khỏi ban giám đốc. Giám đốc kỹ thuật Mira Mulat sẽ tiếp quản, có hiệu lực ngay lập tức. Ban giám đốc của OpenAI cho biết trong bài viết được đăng trên...
Top