bộ đồ du hành mới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

bộ đồ du hành mới

  1. VNZ-NEWS

    NASA ra mắt bộ đồ du hành vũ trụ thế hệ mới, thay thế bộ đồ cũ đã hơn 40 năm tuổi

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 04 năm 2023, Theo trang web chính thức của NASA , tổ chức này đã công bố ra mắt bộ quần áo sứ mệnh trạm vũ trụ thế hệ tiếp theo. Bộ độ du hành vũ trụ mới sẽ cải thiện khả năng đi bộ ngoài không gian của phi hành gia NASA trong quỹ đạo Trái đất tầm thấp và Trạm Vũ trụ Quốc...
Top