bard vs chatgpt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

bard vs chatgpt

  1. VNZ-NEWS

    Cạnh tranh với Microsoft, Google bổ sung Generative AI trong Gmail, Docs và các ứng dụng khác

    Vn-Z.vn Ngày 15 tháng 03 năm 2023, Google công bố một loạt tính năng trí tuệ nhân tạo tổng quát Generative AI sắp tới cho các ứng dụng không gian làm việc khác nhau của mình, bao gồm Google Docs (tài liệu), Gmail, Sheets (bảng) và Slides (trang trình bày). Các tính năng này là những cách sử...
Top