báo cáo tài chính apple q4 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

báo cáo tài chính apple q4 2023

  1. VNZ-NEWS

    Tin tức điện thoại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 của Apple: doanh thu 119,6 tỷ USD, tăng 2%

    Vn-Z.vn Ngày 02 tháng 02 năm 2024, hôm nay Apple đã công bố báo cáo tài chính cho quý tài chính đầu tiên của năm tài chính 2024 (quý 4 năm 2023). Doanh thu trong quý này là 119,6 tỷ USD , tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 2,18 USD, tăng 16% so với cùng kỳ...
Top