apple id | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

apple id

  1. VNZ-NEWS

    Apple nâng cấp iCloud cho Win10/Win11 hỗ trợ khóa bảo mật Apple ID

    Vn-Z.vn Hôm nay , Apple đã cập nhật tài liệu hỗ trợ cho biết rằng người dùng có thể thiết lập phương thức đăng nhập bằng khóa bảo mật vật lý sau khi nâng cấp phiên bản iCloud dành cho Windows lên phiên bản 15 trở lên. Apple cho biết giải pháp này có thể bảo vệ ID Apple của người dùng tốt hơn và...
Top