adblock plus | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

adblock plus

  1. NguoiNongDan

    Giveaway Adblock bản quyền 2021 "chặn quảng cáo"

    Chưa bao giờ việc chặn tất cả quảng cáo khi lướt web dễ đến thế với Adblock bản quyền gia hạn mỗi năm với Adblock plus đã quá quen thuộc với chúng ta. Các bước: *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the hidden text. Visit the forum thread! *** Chúc may mắn.
  2. Cloud

    Hơn 30,000 người đang dùng extension chặn quảng cáo Adblock Plus chứa mã độc

    Adblock Plus là extension chặn quảng cáo miễn phí trên Google Chrome, phiên bản gốc có hơn 10 triệu lượt cài đặt. Hiện nay đang có một extension giả mạo Adblock Plus vượt qua xác minh từ kho ứng dụng trên Chrome Web Store. Hiện tại Google đã đưa ứng dụng này vào danh sách những ứng dụng giả mạo...
Top