zero trust | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

zero trust

  1. VNZ-NEWS

    Tầm Nhìn Của Dell Technologies Trong Năm 2024: Sự Phổ Cập Của AI, Sự Mở Rộng Của Vùng Biên Hiện Đại Và Tầm Quan Trọng Của Zero Trust

    Việt Nam, Ngày 07 tháng 12 năm 2024 – Dell Technologies đã tổ chức hội thảo trực tuyến Visions 2024 tại khu vực APJ với sự dẫn dắt bởi ông John Roese, Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Dell và ông Peter Marrs, Chủ tịch của Dell tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản. Sự kiện nhấn mạnh...
  2. VNZ-NEWS

    Dell cung cấp Zero Trust Giải Pháp An Ninh Mạng Để Bảo Vệ Các Môi Trường Đa Đám Mây Và Biên

    Vn-Z.vn Ngày 05 tháng 10 năm 2022, Dell Technologies (NYSE:DELL) sẽ hợp tác cùng CyberPoint International và Maryland Innovation Security Institute (MISI) mở một Trung Tâm Xuất Sắc chuyên nghiên cứu về Zero Trust vào mùa Xuân 2023 tại DreamPort, cơ sở đổi mới an ninh mạng hàng đầu của Bộ Chỉ...
Top