xử lý khủng hoảng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

xử lý khủng hoảng

  1. rs_lyly2009

    Xử lý khủng hoảng: Facts or F*ck?

    Khi đám đông đã trở nên cuồng nộ thì việc giải thích bằng lý lẽ và dữ kiện giống như việc dùng nước dập đám cháy trong cái chảo đầy dầu mỡ. Lúc đầu thì tưởng là có hiệu quả nhưng thực tế thì càng dập thì ngọn lửa lại càng bùng lên mạnh hơn. Tôi đang thấy một vị Bộ trưởng trở thành tâm điểm của...
Top