xóa tin nhắn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

xóa tin nhắn

  1. Cloud

    Cách xóa tin nhắn đã gửi trên WhatsApp

    Với WhatsApp, có hai lựa chọn mà bạn có thể thực hiện khi xóa tin nhắn. Nếu xóa một tin nhắn mà bạn đã gửi trong vòng 7 phút kể từ lúc gửi, bạn có thể xóa tin nhắn khỏi thiết bị của người nhận. Tác vụ này áp dụng cho dù đó là tin nhắn gửi cho một người hoặc một nhóm. Họ sẽ chỉ nhìn thấy một ghi...
Top