xiaomi redmi note 13 pro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

xiaomi redmi note 13 pro

  1. VNZ-NEWS

    Qualcomm ra mắt Snapdragon 7s gen2 , Xiaomi Redmi Note 13 Pro sẽ sử dụng vi xử lý mới này

    Vn-Z.vn ngày 15 tháng 09 năm 2023, Qualcomm đã chính thức giới thiệu vi xử lý nền tảng di động Snapdragon 7s thế hệ thứ. Từ bây giờ , dòng Snapdragon 7 sẽ có mức độ phong phú hơn với sự kết hợp của 7+, 7 và 7s. Cùng thời điểm , Xiaomi cũng thông báo rằng Redmi Note 13 Pro sẽ được trang bị bộ...
Top