xây dựng thương hiệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

xây dựng thương hiệu

  1. M

    [INCOM] BRANDNAME SMS - Lợi ích "chuyển đổi" mà dịch vụ Brandname SMS mang lại cho Doanh nghịêp

    Sau đây là 5 lợi ích Brandname SMS mang lại: - Tối ưu “chuyển đổi” ra khách hàng quan tâm, khách hàng thân thiết chứ không dừng lại ở việc mở và đọc tin - Thông điệp sáng tạo ấn tượng được gửi đến đúng tệp khách hàng được xác định bằng các tiêu chí như độ tuổi, giới tính, cước phí sử dụng hằng...
  2. rs_lyly2009

    Xây dựng thương hiệu bằng giác quan: 4 điều cần nhớ

    Từ mùi hương đến âm thanh, từ hình ảnh đến cái bắt tay của nhân viên bán hàng… – 5 giác quan là 5 cánh cổng để thương hiệu của doanh nghiệp thực sự “chạm” đến người tiêu dùng. “Một cửa hàng của Nike đã tăng doanh số bán hàng lên 80% nhờ vào sử dụng mùi hương thích hợp”, ông Nguyễn Đức Sơn –...
Top